AgStar Tej Chaws Pab Hauv Zos

Peb cov chaws pabcuam hauv zos muab faib ua tsib koog los ua kev xaivtsa, ib koog twg muaj tsis tsawg ntawm peb tus tsavxwm raug xaiv los sawvcev saibxyuas.

 

Local Service Area

 

Koog 1
Cov Zos hauv Xeev Minnesota:
Aitkin, Benton, Carlton, Cass, Chisago, Cook, Crow Wing, Itasca, Isanti, Kanabec, Lake, Mille Lacs, Morrison, Pine, St. Louis, Sherburne, Stearns and Todd.
Cov Zos hauv Xeev Wisconsin: Ashland, Barron, Bayfield, Burnett, Douglas, Iron, Polk, Rusk, Sawyer and Washburn.

Koog 2
Cov Zos hauv Xeev Minnesota
: Anoka, Dakota, Goodhue, Hennepin, Ramsey, Rice, Scott and Washington.
Cov Zos hauv Xeev Wisconsin Counties: Chippewa, Dunn, Eau Claire, Pepin, Pierce and St. Croix.

Koog 3
Cov Zos hauv Xeev Minnesota: Blue Earth, Brown, Carver, LeSueur, McLeod, Nicollet, Sibley, Watonwan and Wright.

Koog 4
Cov Zos hauv Xeev Minnesota: Cottonwood, Faribault, Jackson, Martin, Murray, Nobles, Pipestone and Rock.

Koog 5
Cov Zos hauv Xeev Minnesota: Dodge, Fillmore, Freeborn, Houston, Mower, Olmsted, Steele, Wabasha, Waseca and Winona.

Lub Qhia Txog Lub Koomtxhab
Tej Chaw Pabcuam
Cov Tsavxwm
Pab Thawjcoj
Sab Nyiajtxiag

Mission Statement
Nyob hauv AgStar, peb kub siab lug txog txoj kev txhimkho lub neej liajteb qoobloo thiab cov zos me ua teb hauv Meskas. Peb yeej hloov tag mus li thiab sibzog nrhiav kev los tsim yam khoom tshiab, nrhiav kev pabcuam, thiab qhib ntau txoj hauv kev los pab rau cov neeg Meskas tej liajteb. Xav mus kawm ntxiv txog peb tej txheejxwm mus saib txhimkho liajteb Meskas thiab peb tej nyiajtxiag ntau yam thiab kev pabcuam.